Ważne dla wszystkich właścicieli nieruchomości w Zielonej Górze.

Rada Gminy uchwaliła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla Zielonej Góry.

Na stronie Urzędu Gminy Andrespol jest Obwieszczenie Wójta Gminy Andrespol o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w zakresie sołectw Stróża i Zielona Góra oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Andrespol w zakresie sołectw Stróża i Zielona Góra.

Obwieszczenie wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag i wniosków co do oczekiwanego kształtu Studium który będzie dopiero opracowany w terminie do 1 lutego 2023.

Uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol wnoszona jest nie po to, aby uzyskać efekt w postaci odpowiedzi na nią, ale po to, aby przy jej pomocy zmodyfikować przygotowywany akt prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania. Jest to pierwsza faza sporządzania miejscowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol przed właściwym etapem zgłaszania uwag do treści projektu co nie stoi na przeszkodzie, żeby już na tym etapie właściciele nieruchomości zgłaszał wnioski co do treści planu. Na tym etapie jest to nawet wskazane, aby jak najwcześniej takie wnioski złożyć które mają szansę na ich uwzględnienie w przygotowywanym projekcie Studium. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje dwa terminy, w których osoby zainteresowane mogą wypowiedzieć się co do kształtu przyszłego planu zagospodarowania przestrzennego i złożyć odpowiednio wnioski bądź uwagi. Oba terminy wyznacza odpowiednio Wójt.

Tak więc jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości na terenie sołectwa Zielona Góra możesz i powinieneś zastanowić się czy przy okazji sporządzania stadium planu zagospodarowania przestrzennego wnieść uwagi które pozwolą na właściwe określenie sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który zostanie opracowany na podstawieStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol określa bowiem przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. W planie może być bowiem określone możliwość zmiany sposobu zagospodarowania np. z działki rolnej, łąki na teren pod zabudowę mieszkalną, przemysłową.

Zgłaszając wnioski, na wstępnym etapie procedury planistycznej można rozpocząć swoje pismo w następujący sposób:

„WNIOSEK

Niniejszym wobec obwieszenia wójta RGP 6720.1.2022 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w zakresie sołectw Stróża i Zielona Góra wnoszę o:…”.

Zgodnie z art. 40 w/w ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Andrespol, ul. Rokicińska 126, 95-020
    Andrespol,
  2. ustnie do protokołu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
    kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18.09.2001
    r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: rgp@andrespol.pl

w terminie do dnia 1 lutego 2023r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Andrespol.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia