Stowarzyszenie „Dolina Rzeki Miazgi”

Mieszkańcy Sołectwa Zielona Góra powołali Stowarzyszenie „Dolina Rzeki Miazgi”. Chcą
walczyć o zachowanie walorów przyrodniczych okolicy i zapobiec samowolnej degradacji środowiska. Sprzeciwiają się także wycince lasu, którą – jak mówią – bierze pod uwagę jeden z deweloperów.

  • Jesteśmy zaniepokojeni tym, co dzieje się z przyroda w naszej okolicy. Brzegi rzeki są zaśmiecane, ludzie wyrzucają tam gruz, stare opony i inne odpady. Mamy też sygnały o samowolnym niszczeniu żeremi bobrów, o rozjeżdżaniu quadami łąk przy rzece, o płoszeniu dziko żyjących zwierząt Chcemy temu zapobiec – mówi Wojciech Nawrot ze Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Miazgi”.
    Warto wspomnieć, że Rada Gminy Andrespol Uchwałą Nr LI/496/06 z dnia 03 sierpnia 2006 roku wyznaczyła obszar chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespolem”.
    Siłą rzeczy dokument nie obejmował terenu Zielonej Góry, ponieważ administracyjnie należała wówczas do gminy Koluszki. Sołectwo Zielona Góra zostało przyłączone do Gminy Andrespol na mocy rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2018 roku.
    „Można wydłużyć ten obszar chroniąc tę samą rzekę, ten sam ekosystem. Przecież mamy świadomość wagi takiej ochrony. Chodzi o naturalny korytarz ekologiczny, miejsce występowania zróżnicowanych środowisk, ochronę wielu gatunków. Dolina rzeki to bioróżnorodność, siedlisko istot żywych. Czemu chronić tylko jakiś fragment doliny rzeki? Należałoby chronić ją na całej długości” – czytamy w piśmie Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Miazgi”.
  • Mamy świadomość nieuchronności rozwoju urbanistycznego, ale dążymy aby te zmiany nie degradowały środowiska naturalnego, przez żądnych szybkiego zysku deweloperów, czy nieodpowiedzialnych właścicieli działek ingerujących w „swoją własność” bezmyślnie i samowolnie, także z naruszaniem prawa wodnego – podkreślają członkowie Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Miazgi”. Deklarują, że są otwarci na pomoc i współpracę ze wszystkimi instytucjami Gminy, Starostwa i Ochrony Środowiska.

Poniżej treść pisma Przedstawiciela Stowarzyszenia „Dolina Rzeki Miazgi” skierowanego do Przewodniczącego Rady Gminy Andrespol.

Na podstawie artykułu z miesięcznika „W centrum Polski”

„Jako Sołtys Zielonej Góry jestem wdzięczny inicjatorom stowarzyszenia i w pełni popieram cel jakim jest uchwała o rozszerzeniu obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespolem” dołączając nowy fragment rzeki włączony do gminy w 2019 roku.”

Paweł Rózga

                                                                                                                  Zielona Góra  07.02.2022

Przedstawiciel Stowarzyszenia

     „Dolina Rzeki Miazgi”

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                     Rady Gminy Andrespol

                                                                                     ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol

     W dniu 1 lutego 2022 roku , z inicjatywy części mieszkańców Sołectwa Zielona Góra, powołano stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Dolina Rzeki Miazgi”.

Stowarzyszenie zarejestrował Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego pod nr 13, w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, zamieszczając jednocześnie tę informację  w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP ).

   Głównym celem stowarzyszenia jest ochrona pozostałości ekosystemu mającego zasadnicze znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej starorzecza rzeki Miazgi, ale także terenów okolicznych, które bezpośrednio na niego oddziałują .

   Sołectwo Zielona Góra zostało  przyłączone do Gminy Andrespol Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2018 roku, ze skutkiem na 1 stycznia 2019 roku.

Wcześniej, Rada Gminy Andrespol Uchwałą Nr LI/496/06 z dnia 03 sierpnia 2006 roku wyznaczyła obszar chronionego krajobrazu „Dolina Miazgi pod Andrespolem” , która siłą rzeczy nie obejmuje terenów naszej miejscowości, ponieważ administracyjnie należała do innej gminy.

Ale już od dwóch lat można poszerzyć, wydłużyć ten obszar chroniąc tę samą rzekę, ten  sam ekosystem. Przecież mamy świadomość wagi takiej ochrony.

Chodzi o naturalny korytarz ekologiczny, miejsce występowania zróżnicowanych środowisk, ochronę wielu gatunków. Dolina rzeki to bioróżnorodność, siedlisko istot żywych.  Czemu chronić tylko jakiś fragment doliny rzeki? Należałoby chronić ją na całej długości.

Możemy przyczynić się do tego poszerzając obszar o dalszy odcinek, czyli  ustanowienie użytku ekologicznego w formie uchwały Rady  Gminy dla dorzecza rzeki Miazgi  przepływającej przez tereny Sołectwa Zielona Góra.

Innym rozwiązaniem byłoby uaktualnienie Uchwały Rady Gminy Andrespol LI/496/06 z dnia 03 sierpnia2006 roku,  rozszerzające  obszar chroniony krajobrazu „Doliny Miazgi pod Andrespolem ” o tereny  z nowo przejętego Sołectwa Zielona Góra w 2019 roku.

    Z taką inicjatywą nasze Stowarzyszenie  występuje do Rady Gminy Andrespol.

Podjęcie takiej uchwały pozwoli na zachowanie, niestety już pozostałości ekosystemów  w postaci naturalnych zbiorników wodnych, bagien, torfowisk, kęp drzew i krzewów stanowiących naturalną  ostoję rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoję i miejsce ich rozmnażania i przebywania.

   Pragniemy podkreślić że mamy świadomość nieuchronności  rozwoju urbanistycznego, ale dążymy  aby te zmiany nie degradowały środowiska naturalnego, przez żądnych szybkiego zysku deweloperów, czy nieodpowiedzialnych właścicieli działek ingerujących w „swoją własność” bezmyślnie i samowolnie, także z naruszaniem prawa wodnego.

   Członkowie naszego stowarzyszenia są otwarci na pomoc i współpracę ze wszystkimi instytucjami Gminy, Starostwa i Ochrony Środowiska.

Nasz przedstawiciel gotowy jest uczestniczyć w posiedzeniach  rady dotyczących ochrony środowiska na terenie Gminy Andrespol.

Podsumowując wnioskujemy o ustanowienie użytku ekologicznego dorzecza rzeki Miazgi znajdującego się na terenie wsi Zielona Góra, lub dokonanie korekty obszaru w istniejącej  uchwale

Rady Gminy Andrespol nr LI/496/06 z dnia 03 sierpnia 2006 roku.

Do wiadomości:

– Wójt Gminy Andrespol

-Starosta Powiatu Łódzkiego  Wschodniego

                                                                                                  Przedstawiciel Stowarzyszenia

                                                                                                     „Dolina Rzeki Miazgi”

                                                                                                         Wojciech Nawrot

„|