Zielona Góra pozostaje z Koluszkami????

Zielona Góra pozostaje z Koluszkami????

 

W Gazecie Nasze Koluszki pojawiła się następująca informacja: „Zielona Góra pozostaje w gminie Koluszki”. Redakcja bezpodstawnie stwierdza, że na podstawie wyników głosowania przeprowadzonego w gminie Koluszki, Zielona Góra pozostaje z Koluszkami.

Zmiana granic gminy dokonywana jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek złożony do wojewody przez zainteresowaną gminę (w naszym wypadku gminę Andrespol). Tak stanowi w art. 4 ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Głosowanie, które odbyło się w Koluszkach miało charakter konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne to proces dialogu pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami, mający na celu zebranie głosów mieszkańców i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych. Wyniki konsultacji nie są w żaden sposób wiążące. Stanowią wytyczną do podejmowania decyzji. Po nich nastąpić powinno podjęcie przez Radę Miasta w Koluszkach stosownej uchwały.

Konsultacje przeprowadzone w gminie Koluszki są niezbędnym elementem procedury składania wniosku przez gminę Andrespol. To bardzo dobrze, że się odbyły. Gmina Koluszki mogła nam sprawę utrudnić i ich nie zorganizować. Jednak szczęśliwie odbyły się. Wynik nie ma tu znaczenia. Głosowali mieszkańcy całej gminy. Trudno było oczekiwać, że podejmą decyzję o rezygnacji z wpływów z naszego sołectwa, na utrzymanie którego niemal nie wydawane są ich środki finansowe.  Można na sprawę spojrzeć jeszcze inaczej i uznać frekwencję konsultacji przeprowadzonych w gminie Koluszki za niebywały sukces. Oddano ponad 800 głosów. W porównaniu z innymi konsultacjami w których był jeden czasami kilkanaście głosów to wynik wręcz oszałamiający. 323 głosy za odłączeniem to niebywały sukces 215 mieszkańców sołectwa. Oznacza to że sołectwo otrzymało dużo głosów poparcia z terenu gminy.

Kluczowym elementem wniosku, który złoży gmina Andrespol jest uzasadnienie zmiany granic. Uzasadnienie to musi potwierdzać, że zmiana granic zapewni gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych. W tej kwestii mamy bardzo mocne argumenty. 

„Mieszkańców sołectwa Zielona Góra łączą z gminą Andrespol silne więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Mieszkańcy codzienne sprawy załatwiają w miejscowościach gminy Andrespol: Justynowie lub Andrespolu. Tam do szkół i przedszkoli uczęszczają dzieci z sołectwa Zielona Góra, ludzie robią zakupy, leczą się i kupują leki. Zielona Góra nie jest skomunikowana z Koluszkami żadnym transportem, a najbliższy transport publiczny dostępny jest w Justynowie – miejscowości w gminie Andrespol.. Zielona Góra wchodzi też w skład parafii Justynów.

Przynależność sołectwa do gminy Andrespol pozytywnie wpłynęłaby na jednorodność osadniczą i przestrzenną obu gmin: Koluszki i Andrespol. Granica morfologiczna sołectwa Zielona Góra (gm. Koluszki) i sołectwa Justynów (gm. Andrespol) jest niezauważalna, przebiega wzdłuż zamieszkałej po obu stronach ulicy Bukowej. Osadnictwo w sołectwie Zielona Góra jest bowiem skoncentrowane w zachodniej jego części, i oddalone znacznie od zabudowy mieszkaniowej innych sołectw gminy Koluszki. Sołectwo od strony północnej i wschodniej jest otoczone dużym kompleksem leśnym stanowiącym naturalną barierę jednorodności osadniczej.

Peryferyjne położenie sołectwa Zielona Góra w gminie Koluszki stoi też na drodze do zdolności wykonywania zadań publicznych na terenie sołectwa przez gminę Koluszki. Sieć wodociągowa w sołectwie jest niepołączona z pozostałymi terenami gminy Koluszki. Wieś zaopatrywana jest z własnego ujęcia wody. Sieć powstała w wyniku zaangażowania finansowego samych mieszkańców, podobnie oświetlenie uliczne. Z kolei włączenie Zielonej Góry do sieci kanalizacyjnej Koluszek jest nieuzasadnione ekonomicznie. Tymczasem bezpośrednio w granicy gminy Andrespol dostępna jest sieć kanalizacyjna. Gminy porozumiały się co do możliwości korzystania z tej sieci przez mieszkańców sołectwa Zielona Góra. Stanowi to udokumentowaną przesłankę sprawnego wykonywania zadań lokalnych przez gminę Andrespol, a nie Koluszki na terenie wsi Zielona Góra. Podobnie, w odniesieniu do zadań z zakresu oświaty, to szkoła i przedszkole w Justynowie położone są najbliżej i tam uczęszczają dzieci z terenu sołectwa. Dostępność komunikacyjna infrastruktury społecznej (przychodnia, szkoła, przedszkole, poczta) jest lepsza w gminie Andrespol: odległość jest około dwukrotnie mniejsza niż do analogicznych obiektów w gminie Koluszki. Odległość do Urzędu Gminy Andrespol wynosi  trzykrotnie mniej niż do Urzędu Miejskiego w Koluszkach.”

Ponadto, nasze argumenty wspierane są poprzez praktycznie jednomyślne opowiedzenie się mieszkańców sołectwa za zmianą przynależności administracyjnej do gminy Andrespol oraz przychylność gminy Andrespol.

Na dzień dzisiejszy trwają jeszcze konsultacje w gminie Andrespol. Jednocześnie są przygotowywane pozostałe elementy wniosku. W rozmowie z Wójtem Gminy Andrespol otrzymałem zapewnienie, że wniosek o przyłączenie sołectwa Zielona Góra do gminy Andrespol zostanie złożony do Wojewody Łódzkiego niezwłocznie po skompletowaniu wszelkich dokumentów. Przewidywany termin to czerwiec/lipiec 2017.