Wyłożenie do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w zakresie sołectw Stróża i Zielona Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko