Budżet Gminy Andrespol w 2022 roku

Rok inwestycji drogowych i sanitarnych

Rozpoczęty hukiem fajerwerków 2022 rok będzie czasem realizacji inwestycji tyle potrzebnych, ile koniecznych. Nie należy spodziewać się szaleństwa zakupów, a raczej rozsądnej i dobrze skalkulowanej kontynuacji rozpoczętych wcześniej inwestycji. Warto tu wspomnieć, że od kilku lat nieprzerwanie rosną na nie wydatki.
Dochody bieżące zaplanowane na 2022 rok wynoszą ponad 62,5 mln zł. W kategorii wpływów z podatków i opłat lokalnych najpoważniejszą pozycją jest podatek od nieruchomości szacowany na 6,1 mln zł. Z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Gmina Andrespol otrzyma ponad 18,5 mln zł, zaś w ramach subwencji oświatowej – 15,5 mln zł.

500+ i nowe komputery dla szkół.

Ponad 10 mln zł dotacji celowej gmina dostanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami. Wśród nich będzie m.in. 9,9 mln zł na pomoc społeczną i rodzinę, w tym 6,6 mln zł na wypłaty z tytułu Programu 500+. Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma z budżetu państwa 595 tys. zł.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego gmina otrzyma 278 tys. zł na realizację projektu „Szkoła kompetentna cyfrowo”. Dzięki temu uda się doposażyć szkoły w sprzęt komputerowy i rozbudować zaplecze techniczne sieci internetowej.
Aż 7 mln zł to środki przyznane Gminie Andrespol z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina otrzymała ponad 11,2 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł zostało wykorzystane w 2020 r., zaś 1,6 mln zł wprowadzono do budżetu gminy w 2021 r.
Milion złotych na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem.
Całkiem dobre pieniądze, bo aż 5,2 mln zł, to planowane dochody gminy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast z „kapslowego”, czyli opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu gminy wpłynie 320 tys. zł.

Dochody wyższe niż wydatki

Jak czytamy w uzasadnieniu do budżetu Gminy Andrespol na 2022 rok – „plan dochodów bieżących wynosi 62 550 677,06 zł i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 5 228 955,57 zł”.
Dochody majątkowe stanowią kwotę 25 483 517,14 zł. Obejmują m.in.:
• Dotację celową z Powiatu Łódzkiego-Wschodniego na dofinansowanie inwestycji „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu” (ponad 4,7 mln zł), czyli długo
oczekiwanego przez mieszkańców gminy tunelu pod przejazdem kolejowym w Bedoniu.
• Ponad 943 tys. zł przyznane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań związanych z budową przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań ulic Brzezińska – Turystyczna – Źródlana oraz ulic Brzezińska i Sienkiewicza, a także 376 tys. zł na budowę przejść w obrębie skrzyżowań ulic Główna – Ogrodowa w Bedoniu Przykościelnym oraz ul. Mostowej w Bedoniu Wsi.
Wspomniane wcześniej 7 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie przeznaczone na:
• Ponad 1,5 mln zł dotacji celowej na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bedoń Przykościelny”. Warto wspomnieć, że do końca inwestycji zostało zaledwie 20 proc. prac.
• 1,38 mln zł dotacji na dofinansowania zadania „OZE w Gminie Andrespol” (odnawialne źródła energii). Będą to dopłaty do fotowoltaiki dla 140 gospodarstw w gminie.
Z tytułu „Polskiego Ładu”, gmina Andrespol pozyskała 9 994,00 mln zł. Z tego 8 mln zł jest zapisane do wykorzystania w 2022 roku, a ostatni milion – do spożytkowania w 2023 r. Pieniądze mają zostać wykorzystane na dokończenie
budowy kanalizacji w Wiśniowej Górze, a także przeciągnięcie sieci i budowę przepompowni w Stróży.
Uda się za nie dokończyć kanalizację w Bedoniu Wsi oraz wybudować ją po obu stronach torów w Justynowie i w części Janówki – która ma już opracowaną dokumentację techniczną.

Wydatki na pensje i Wisienkę


W budżecie Gminy Andrespol na 2022 rok wydatki ogółem zaplanowano na kwotę ponad 97 mln zł, z czego 57 mln zł to wydatki bieżące, 40 mln zł – wydatki majątkowe. Ponad 6 mln zł wyda Gmina Andrespol na dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych.
Ponad 25 mln zł (25,68 proc. wydatków ogółem) wynieść mają wydatki bieżące na oświatę i wychowanie. W tej kwocie mieści się 16 837 mln zł na wynagrodzenia dla pracowników oświaty, z tego ponad 13 mln zł – na pensje dla nauczycieli.
Na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych „Wisienka” przeznaczone zostanie 944 tys. zł.
Wydatki na administracje publiczną zaplanowano na kwotę nieco ponad 6 mln zł (6,31 proc. wydatków ogółem), z czego:
• 260 tys. zł przeznaczone zostanie na funkcjonowanie Rady Gminy,
• 4,6 mln zł to planowane wydatki Urzędu Gminy.
• W budżecie zaplanowano także 141 tys. zł na działalność 10 Rad Sołeckich.
• 774 tys. zł ma kosztować funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych.
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w budżecie zaplanowano 8,7 mln zł. Z tego:
• 5,7 mln zł to wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.
• Niespełna 1,5 mln zł wyniesie dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze,
• 1,1 mln zł ma kosztować oświetlenie ulic, placów i dróg (zakup energii i konserwacja urządzeń),
• 265 tys. zł zaplanowano na odławianie i opłaty za umieszczenie bezdomnych zwierząt w hotelu.
Stypendyści dostaną wsparcie
Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego to kwota zapisana w budżecie na 738 tys. zł:
• 398 tys. zł to kwota dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze,
• 330 tys. zł – dotacja dla Biblioteki,
• 10 tys. zł zaplanowano jako dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych.
• Wydatki zaplanowane wydatki na kulturę fizyczną wynoszą 459 tys. zł. Z czego:
• 54 tys. zł kosztować ma utrzymanie boiska „Orlik”,
• 2,2 mln zł gmina dopłaci do komunikacji lokalnej,
• 2 mln zł wyniesie dopłata do prywatnych przedszkoli,
• 25 tys. zł zarezerwowano na wypłaty dla stypendystów sportowych, a 37 tys. zł na stypendia motywacyjne.
Wydatki majątkowe w projekcie budżetu Gminy Andrespol na 2022 rok wynoszą 40,3 mln zł i stanowią 41,33 proc. wydatków ogółem.

Artykuł przedruk z miesięcznika „W centrum Polski” wydanie 1-2022