Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol

UCHWAŁA NR XXXVI/295/21 RADY GMINY ANDRESPOL

z dnia 18 marca 2021 r

Link do pobrania regulaminu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439, poz. 2361; z 2019 r. poz. 2020) – po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi właściwego dla Powiatu Łódzkiego –
Wschodniego Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol zwany
w dalszej części Regulaminem, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Andrespol nr XIX/180/16 z dnia 16 lutego 2016 r roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrespol oraz uchwała Rady Gminy
Andrespol nr XXII/191/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Andrespol nr
XIX/180/16 z dnia 16 lutego 2016 r roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Andrespol.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol oraz na
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Andrespolu.