Remont ul. Głównej

Remont ul. Głównej sukcesywnie postępuje. Praktycznie prace polegające na wzmocnieniu podbudowy jezdni po jej południowej stronie zostały wykonane. Obecnie trwa korytowanie drugiej krawędzi jezdni.

Proszę wszystkich mieszkańców o wyrozumiałość i maksymalne ograniczenie ruchu samochodów w czasie wykonywania prac oraz uważność ze względu na bardzo wąski przejazd oraz przeszkody związane z pracami budowlanymi.

Poszerzenie jezdni do minimalnej wymaganej szerokości 4,5 metra oraz dodatkowo utwardzonym 0,5m poboczem po obu stronach drogi powoduje kilka istotnych kwestii.

  1. Wszystkie utwardzone, brukowane podjazdy do posesji które wykraczają poza teren działki czyli częściowo są wybudowane w pasie drogowym muszą być rozebrane.
  2. Dostosowanie podjazdów do posesji do nowej wysokości jezdni (+ 8cm od dotychczasowego poziomu) należy do właścicieli posesji.
  3. Wszystkie nasadzenia w pasie drogowym musza być usunięte. Dotyczy to przestrzeni nad pasem drogowym nie tylko samej jezdni. Więc wszystkie gałęzie krzaków i drzew muszą zostać przycięte w taki sposób aby nie znajdowały się w przestrzeni pasa drogowego.
  4. Drzewa w pasie drogowym lub stanowiące zagrożenie zostały zgodnie z projektem i uzyskaną stosowną zgodą administracyjną wycięte.

W czasie projektowania ujawniono znaczną ilość ogrodzeń wybudowanych z naruszeniem granic pasa drogowego. Najczęściej ogrodzenia były budowane w osi granicy działki. Więc połowa ich szerokości znajduje się w pasie drogowym. Taka sytuacja dodatkowo zawęża przestrzeń którą przebiega projektowana droga. W wielu miejscach jezdnia z poboczami będzie wypełniać całą przestrzeń między istniejącymi ogrodzeniami.

Po wybudowaniu drogi dla zwiększenia bezpieczeństwa planowane jest wprowadzenie na terenie Zielonej Góry obowiązywania Strefy Zamieszkania.

Strefa zamieszkania – strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku).

W prawie o ruchu drogowym jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Ponadto:

  • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
  • Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
  • Progi zwalniające oraz przejścia dla pieszych nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.
  • Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

Strefa zamieszkania, to także specjalny obszar nie tylko ze względu na obowiązujące normy prawne, ale także z uwagi na to, że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym, wypoczywającym, uczęszczającym do szkół, robiącym zakupy w sieciach sklepów itp. Ma również zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa.