Raport o stanie gminy Andrespol

Raport o stanie gminy to drugi – obok Sprawozdania z wykonania budżetu – ważny dokument, na podstawie którego rok w rok oceniana jest praca wójta. Informacje o sposobie realizacji ubiegłorocznego budżetu gminy prezentowaliśmy Państwu w maju. Dziś omówienie Raportu o stanie gminy, który 30 czerwca – podczas sesji absolutoryjnej – stał się podstawą udzielenia wójtowi wotum zaufania za 2019 rok. Obszerny dokument składa się z wyodrębnionych segmentów prezentujących aktualia na temat gminy i jej działalności w różnych dziedzinach życia publicznego. Informuje o jej uczestnictwie w różnorodnych programach i strategiach, o funkcjonowaniu w obszarach: edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, inwestycji, transportu, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i przestrzennej, Mówi o prowadzonej przez gminę działalności kulturalnej, o promocji oraz porządku publicznym i bezpieczeństwie obywateli. Dokument zawiera też informacje o ubiegłorocznych pracach Rady Gminy, o współpracy z innymi jednostkami samorządowymi, jak również o głównych procesach ekonomicznych towarzyszących realizacji zeszłorocznego budżetu. Z całym dokumentem możecie się Państwo zapoznać, korzystając z internetowego Biuletynu Informacji Publicznej, otwierając zakładkę „Aktualności”. Siłą rzeczy na łamach gazety możemy zaprezentować jedynie garść wybranych informacji na temat gminy. Na 31 grudnia 2019 roku liczba jej mieszkańców wynosiła 13 719 i w ciągu roku zwiększyła się o 132 osoby. Gminną strukturę społeczną tworzyło wówczas 7248 kobiet i 6471 mężczyzn. W minionym roku urodziły się u nas 124 osoby – 66 dziewczynek i 58 chłopców. Zmarły 173 osoby, w tym 84 kobiety i 89 mężczyzn. Przyrost naturalny był więc ujemny i wyniósł – 49. Wzrost ogólnej liczby mieszkańców – przy ujemnym przyroście naturalnym – był zatem wynikiem dodatniego salda migracji mieszkańców. Chodzi o osoby, które się do nas sprowadziły. Głównie z Łodzi. Na początku 2019 roku wskaźnik zatrudnienia wynosił w gminie 102 na 1000 mieszkańców, by po dwunastu miesiącach osiągnąć poziom 106 osób na 1000. Przyczyną tego wzrostu jest uruchomienie kolejnych form działalności gospodarczych na obszarze gminy – zwiększenie zatrudnienia przez lokalne przedsiębiorstwa – oraz zwiększenie aktywności inwestycyjnej w Łodzi. Stolica aglomeracji stanowi dla nas główny rynek pracy. Pracuje tam 63,8 procenta ogółu zatrudnionych z terenu gminy. Niezwykle znaczącym wydarzeniem w ubiegłorocznym życiu naszej społeczności było to, co stało się w sylwestrową noc przełomu lat 2018/2019. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 25 lipca 2018 roku, z dniem 1 stycznia 2019 roku w granice administracyjne gminy Andrespol włączone zostało sołectwo Zielona Góra. W związku z tym od początku ubiegłego roku w skład jednostek pomocniczych gminy wchodzi dziesięć sołectw. Jej całkowita powierzchnia wynosi obecnie 2574 hektary. W 2019 roku miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych było 90,68 procenta powierzchni gminy. Sukcesem w zakresie prowadzonej przez lokalne władze gospodarki infrastrukturalnej jest fakt, że 98 procent naszego terytorium objętych jest zasięgiem wodociągu. Do sieci wodociągowej, której długość na koniec minionego roku wynosiła 127,6 kilometra, przyłączonych jest 4337 budynków mieszkalnych. W 2019 roku wybudowano kolejny odcinek tego systemu o długości 1,2 kilometra. W tym samym czasie wykonano 12,1 kilometra sanitarnej sieci kanalizacyjnej. Jej długość na koniec 2019 roku wyniosła z kolei 66,5 kilometra, a dostęp do kanalizacji miało 1976 budynków mieszkalnych. Pisząc o rozbudowie sieci kanalizacyjnej, nie sposób pominąć tego, co stanowi w gminie podstawowy czynnik jej rozwoju. Chodzi o programową, wielokrotnie potwierdzaną zdolność jej władz do pozyskiwania środków na inwestycje spoza naszego budżetu. W dwa tysiące dziewiętnastym roku na – wart 16 milionów 769 tysięcy złotych – projekt pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Andrespol” pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego dofinansowanie w wysokości 7 milionów 194 tysiące złotych. Inny projekt – „Budowa kanalizacji w miejscowości Bedoń Wieś i Kraszew wraz z rozbudową sieci wodociągowej” – kosztował nas 3miliony 656 tysięcy, ale uzyskane na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 1 milion 891 tysięcy złotych. Prócz tego w ubiegłym roku kontynuowaliśmy szereg przedsięwzięć gospodarczych – między innymi budowę szkoły w Wiśniowej Górze czy choćby „Domu Seniora” w Andrespolu – na które spoza gminnego budżetu zdołaliśmy pozyskać łączne dofinansowanie w wysokości 11milionów 606 tysięcy złotych. Po pieniądze te mogliśmy sięgnąć także dzięki otwarciu gminy na możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca z innymi, ponadgminnymi, strukturami samorządowymi i działalność przedstawicieli naszego samorządu w takich organizacjach jak: Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny czy choćby Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ster”. Za pośrednictwem ŁOM gmina otrzymała w ubiegłym roku dotację na rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 4 milionów 146 tysięcy złotych, a dzięki członkostwu w „Sterze” możliwym stało się wybudowanie altany widowiskowej w Bedoniu Wsi i budynku obsługi technicznej na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Choć, jak powiedziano we wstępie, raport jest usystematyzowanym zbiorem danych o gminie i o zaistniałych na jej terenie faktach społecznych, gospodarczych i kulturalnych, w jego końcówce znalazło się również miejsce na informacje o tym, czego w 2019 roku dokonać się nie udało. Mowa o niezrealizowanych w miniony roku dopłatach do instalacji w gminie paneli fotowoltaicznych, o pozostającej w fazie zamysłu budowie budynku zaplecza socjalnego na terenie obiektu sportowego GLKS „Andrespolia” i o spóźnionej budowie tunelu pod torami na pograniczu Andrespola i Bedonia. O tym, o co zabiegamy ponownie w tym roku i co w tym roku będziemy uruchamiać, a o czym na naszych łamach na bieżąco Państwa informujemy.

|Przedruk Artykułu Na kartach Raportu z miesięcznika W Centrum Polski autor K.S.

1 thoughts on “Raport o stanie gminy Andrespol

  1. Super. Złego słowa powiedzieć nie można. Tylko ten tunel. Ale może w tym roku uda się.

Comments are closed.