Nabór deklaracji do projektu pn. „OZE w Gminie Andrespol”.

W projekcie może wziąć udział osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • zamieszkuje na stałe na terenie Gminy Andrespol,
 • jest zameldowana na danej nieruchomości,
 • posiada tytułu prawny do tej nieruchomości, w postaci własności, a w przypadku współwłasności, dysponuje pisemnymi zgodami pozostałych współwłaścicieli,
 • posiada nieruchomość przyłączoną do sieci elektroenergetycznej zużywającą energię elektryczną na cele mieszkalne,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub rolniczej na tej nieruchomości, z zastrzeżeniem wskazanym w Regulaminie.

Instalacje przewidziane do montażu:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp, z możliwością zwiększenia jej mocy do 5 kWp (dofinansowanie w ramach projektu obejmuje jedynie koszt wykonania instalacji 3 kWp, różnica kosztów ponoszona będzie w całości przez Beneficjenta ostatecznego)

Finansowanie projektu:

Przewidywana wysokość dofinansowania wyniesie:

 • do 10 tys. zł,
 • nie więcej niż 85% kosztów inwestycji netto,

Urząd Gminy w Andrespolu ubiega się o uzyskanie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Przyznane dofinansowanie oraz przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy instalacji pozwoli na ostateczne określenie wysokości dofinansowania dla danego Wnioskodawcy.

Termin przyjmowania dokumentów:

od 24 lipca 2020 r. od godz. 8:00

do 3 sierpnia 2020 r., do godziny 12:00.

Forma i miejsce składania dokumentów:

 • w wersji papierowej poprzez skrzynkę podawczą umieszczoną przed wejściem głównym do Urzędu Gminy w Andrespolu (ul. Rokicińska 126, 95-020 Andrespol),
 • elektronicznie na adres mailowy: oze@andrespol.pl, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo przesłana w formie skanu wersji papierowej z własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy.

Kontakt:

 • 42 235 27 25
 • oze@andrespol.pl

UWAGA:

W przypadku zgłoszenia dużej ilości chętnych, o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decydować będzie losowanie przeprowadzone z transmisją on-line.

Osoby, które już wcześniej zgłaszały chęć uzyskania dofinansowania na montaż paneli fotowoltaicznych muszą złożyć deklaracje ponownie, według aktualnego wzoru.

Projekt będzie realizowany tylko w przypadku uzyskanie przez Gminę Andrespol wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Deklaracja uczestnictwa
 3. Zgoda współwłaściciela