Ulica Iglasta w Zielonej Górze

27 maja 2020 na XXIII sesji Rady Gminy Andrespol radni podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Zielona Góra.

Nadaje się nazwę „Iglasta” ulicy znajdującej się w miejscowości Zielona Góra, w Gminie Andrespol, położonej w granicach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 75/12 i 76/6, stanowiącą drogę wewnętrzną.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Andrespol i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrespol.

Ulica Iglasta sąsiaduje z działką przy ul. Głównej 21