Program dofinansowania do projektu „Deszczówka – gromadzenie wód opadowych”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi prowadzi nabór wniosków w ramach programu priorytetowego pn.:
„Deszczówka-gromadzenie wód opadowych”.
Program ma na celu efektywne i oszczędne korzystanie z zasobów wodnych, ograniczenie poboru wody uzdatnionej na potrzeby ekosystemów przyrodniczych, stabilizowanie warunków wilgotności i mikroklimatu w warunkach lokalnych.
Celem zadania jest wspieranie zadań budowlanych: ogrodów deszczowych; muld chłonnych; studni chłonnych; naziemnych wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachów; podziemnych zbiorników na wody opadowe.
Kwota wsparcia wynosić może do 70% kosztów kwalifikowanych ale nie więcej niż 5 000,00 zł. netto.
Kosztami kwalifikowanymi są:
– zakup materiałów, roślin niezbędnych do wykonania ogrodów, muld, studni, zbiorników, systemów rozprowadzenia zgromadzonych wód opadowych,
– roboty budowlano-montażowe związane z wykonaniem istniejących systemów spustowych wód opadowych do zasilenia nowych inwestycji;
– roboty budowlane – montażowe związane z modyfikacją inwestycji gromadzenia wód opadowych
Kosztami niekwalifikowanymi są: wykonanie dokumentacji projektowej, pomiary geodezyjne, nadzór inwestorski.
Odbiorcami końcowymi mogą być osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub innymi użytkownikami nieruchomości posiadającymi tytuł prawny umożliwiający dysponowanie nimi na cele budowlane, na okres realizacji zadania i nie krótszy niż 3 lata od dnia jego zakończenia.
Gmina Andrespol jako Beneficjent może wystąpić o przyznanie dotacji na realizację ww. programu.
Mieszkańców Gminy Andrespol, którzy są zainteresowani przystąpieniem do udziału w programie prosimy o kontakt pod numerem tel. 42-213-24-40 wew. 825. lub przesłanie drogą mailową na adres: ue@andrespol.pl imienia i nazwiska wraz z numerem telefonu i planowaną przypuszczalnie inwestycją.
W przypadku zbyt małego zainteresowania Gmina zastrzega możliwość nie składania wniosku w ramach przedmiotowego konkursu.