Działka sołecka na sprzedaż???

Informacja w sprawie działek należących do gminy Koluszki leżących na terenie sołectwa Zielona Góra. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta z dnia 25 lipca 2018 r. (DzU 2018, Poz 1456) dniem 1 stycznia 2019 r. sołectwo Zielona Góra zmieniło przynależność administracyjną z gminy Koluszki na gminę Andrespol.

Rada Miejska w Koluszkach z Uchwałą IX/55/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Zielona Góra, czyli działki sołeckiej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność komunalną gminy Koluszki i dotąd nie została przekazana gminie Andrespol. Jednocześnie stanowi ona mienie użyteczności publicznej, jest mieniem tzw. „gromadzkim” – umożliwiała realizację potrzeb integracji społecznej mieszkańców sołectwa, bowiem zgodnie z Uchwałą XXXIX/42/2014 z dnia 29 stycznia 2014 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zielona Góra została ona przekazana sołectwu do korzystania. Dodatkowo, sołectwo utrzymywało działkę z przyznawanych funduszy, w szczególności: działka została ogrodzona z pieniędzy z funduszu sołeckiego; były wykonywane prace porządkowe z funduszu sołeckiego; zostało wykonane przyłącze wodne z funduszu sołeckiego; została zakupiona zabawka, kontener, wyposażenie; wykonany został projekt placu zabaw z funduszu sołeckiego.

Gmina Koluszki dysponuje nieruchomościami o charakterze użyteczności publicznej, w tym mieniem gromadzkim, które powinna przekazać gminie Andrespol. Działania polegające na bezprecedensowych próbach Burmistrza Koluszek mających na celu sprzedaż nieruchomości na terenie sołectwa uznajemy za bezprawne i wnioskujemy o ich natychmiastowe wstrzymanie. Gmina Andrespol, Sołtys wraz z Radą Sołecką podejmują wszelkie działania mające na celu doprowadzenie do przejęcia przez obecne władze gminne wszystkich nieruchomości komunalnych od gminy Koluszki.

Stanowczo domagamy się przyspieszenia przekazania przedmiotowych nieruchomości gminie Andrespol, by sołectwo Zielona Góra mogło nadal realizować zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej na tym terenie.