Programy wsparcia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu.

Kompendium wiedzy na temat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, zapomóg, zasad kierowania do Domu Pomocy Społecznej i odpłatności, program Rodzina 500+, program „Za Życiem” wraz ze wzorami wniosków terminów składania wniosków oraz danych kontaktowych do Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu.

Zasiłek stały

Komu przysługuje:

 1. Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 701 zł).
 2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 528 zł na osobę).

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnica między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; jednak nie więcej niż 645 zł miesięcznie.
 2. W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 3. Zasiłek stały nie może być niższy niż 30 zł miesięcznie; oraz nie wyższy niż 645 zł.

Definicje:


kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 701zł
kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie
osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
rodzina: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
 
całkowita niezdolność do pracy: oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 

niezdolność do pracy z tytułu wieku: oznacza osiągnięcie wieku emerytalnego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułusamotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się zasiłku okresowego.
 
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 Zasiłek okresowy

Przysługuje w szczególności ze względu na:

 1. Długotrwałą chorobę
 2. Niepełnosprawność
 3. Bezrobocie
 4. Możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł)
 2. Rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę).

Jaka wysokość:

 1. W przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz rodziny – 5O% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.
 2. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

Definicje:  

 • Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 701 zł
 • Kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie
 • Osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • Rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. 

Zasiłek celowy

Przysługuje w szczególności na:

– pokrycie części lub całości: zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, kosztów pogrzebu.


Komu przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł)
 2. Rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę)
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach: osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
  – specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi, w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny
  – specjalny zasiłek celowy – pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową
 4. Osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne
 5. Osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej


Jaka wysokość: wysokość zasiłku celowego uwarunkowana jest od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Definicje:  

 • kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 701 zł
 • kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 528 zł i liczby osób w rodzinie
 • osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe
 • rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące
 • osoba bezdomna: osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Ostrzeżenie – podszywanie się pod opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczynie – informacja TUTAJ

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, na podstawie decyzji administracyjnej określającej ich zakres, wymiar godzin pracy opiekunek i wysokość odpłatności.

Co mogą obejmować usługi opiekuńcze?

1.W zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych:

● utrzymywanie czystości w pokoju osoby wymagającej usług poprzez bieżące porządki oraz utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego, wynoszenie śmieci;
● mycie okien w mieszkaniu (2 razy w roku) u osób bez rodziny;
● przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diety oraz mycie naczyń stołowych używanych do przygotowania i spożycia posiłku przez klienta;
● przygotowanie produktów lub posiłków na część dnia, w której klient zostanie sam (podwieczorek, kolacja);
● zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów przemysłowych w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania klienta oraz pomoc przy sporządzaniu listy zakupów;
● pomoc przy spożywaniu posiłków, o ile wymaga tego klient;
● dostarczanie jednego gorącego posiłku z jadłodajni/stołówki;
● pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
● pomoc w ogrzewaniu mieszkania poprzez palenie w piecu, przynoszenie opału maksymalnie 5 kg jednorazowo

2. W zakresie opieki higieniczno-sanitarnej:

●  pomoc przy kąpieli osobom niepełnosprawnym (chodzącym) w tym czesanie, ubieranie, obcinanie paznokci;
●  mycie osoby sprawnej ruchowo w łazience: prysznic/wanna/miska;
●  mycie osoby obłożnie chorej (leżącej) na łóżku chorego;
●  zmiana bielizny osobistej i pościelowej według potrzeb klienta;
●  pranie bielizny osobistej i pościelowej pod warunkiem posiadania przez klienta pralki automatycznej, względnie noszenie bielizny do pralni;
●  przesłanie łóżka osoby wymagającej usług opiekuńczych;
●  układanie chorego na łóżku;
●  pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pampersów w razie stosowania.

3. W zakresie pielęgnacji zleconej przez lekarza:

● pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej lub zamówienie wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej domowej, utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem rodzinnym;
● realizacja recept lekarskich na koszt klienta;
● zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń;
● dozowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza według rozpisanego dawkowania;
● powiadomienie rodziny, lekarza, pracownika socjalnego o istotnych zmianach wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia klienta.


4. W zakresie pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby:

● podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
● organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
● organizowanie spacerów;
● czytanie;
● zamawianie wizyt duchownych;
● podtrzymywanie osób starszych w ich samodzielności i sprawności.


Wymiar i zakres usług Ośrodek Pomocy Społecznej ustala indywidualnie dla każdej osoby wymagającej pomocy. Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,  pielęgnację zleconą przez lekarza oraz pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby tego potrzebującej.

Zasady kierowania do Domu Pomocy Społecznej

Podstawę prawną do skierowania do domu pomocy społecznej stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity z dnia 15.09.2017 r. Dz.U. z 2017, poz. 1769) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 964 z późn. zm.) 

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca jej zamieszkania, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, Osoba taka lub jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić zgodę na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę taką kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej jej miejsca zamieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Typy domów pomocy społecznej


Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
1.    osób w podeszłym wieku, 
2.    osób przewlekle somatycznie chorych, 
3.    osób przewlekle psychicznie chorych,
4.    dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
5.    dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, 
6.    osób niepełnosprawnych fizycznie, 
7.    osób uzależnionych od alkoholu


Odpłatność za pobyt w DPS


Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:


1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej :
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (z ustawy o pomocy społecznej), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (z ustawy o pomocy społecznej), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca lub osoby zobowiązane. 

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

1) pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, zwanej dalej „osobą ubiegającą się”, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej; 
2) rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku, o skierowanie do domu pomocy społecznej dołącza się:

1) decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu; 
2) decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2012 r. poz. 400);
5) pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu – w przypadku wyrażenia takiej zgody;
6) pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponad gminnego;
7) postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich. 

W przypadku gdy do domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia wszystkich dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do domu. Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej. Ośrodek ten wydaje decyzję o skierowaniu do domu, a w przypadku gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponadgminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. W trakcie wywiadu udziela pełnej informacji o zasadach pobytu oraz na temat zasad kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Komu przysługuje:

osobie rezygnującej z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem (również współmałżonka) lub rodzeństwem 

Komu nie przysługuje:

 1. osobie która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:
  • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczeniowa składkowego i nie składkowego wynoszącego ca najmniej 10 lat;
  • posiada okres ubezpieczenia składkowy i nie składkowy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

Zasady:

 1. konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami długotrwale lub ciężko chorymi stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia
 2. składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki

Wysokość:

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury lub renty.
Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Komu przysługuje:

 1. osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej
 2. osobie pobierającej zasiłek stały
 3. osobie objętej indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym

Warunkiem objęcia ubezpieczeniem i opłacania składek jest nie podleganie przez te osoby obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Program RODZINA 500+

Zmiany w programie Rodzina 500+ które dotyczą nowego okresu (2017/2018):

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko (z wyjątkiem gdy: drugi z rodziców dziecka nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; ustalenie alimentów od drugiego rodzica zostało oddalone; sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do alimentów na rzecz tego dziecka; dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach)

2. W sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie trzech miesięcy od daty utraty dochodu uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą nie mają zastosowania przepisy o utracie i uzyskaniu dochodów

3. Nowy sposób wyliczenia dochodu z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – podatnik winien przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opłaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki jest ustalone prawo do świadczenia

4. Składanie wszelkich oświadczeń dokonuje wyłącznie wnioskodawca

5. Rozszerzono katalog uzyskania i utraty dochodu o: zasiłek lub stypendium dla bezrobotnych


Realizatorem programu jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu ul. Rokicińska 125; informacja telefoniczna – 42 2352789

e-mail:  opsandrespol@lodz.home.pl

Gdzie można pobrać druki wniosków: 
– Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu ul. Rokicińska 125 
– strona internetowa: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


Gdzie złożyć wniosek
:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu ul. Rokicińska 125 p. 12

Najważniejsze informacje:

– 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

– Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 

– Na pierwsze drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu. 

– Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli zamieszkuje z rodzicami i utrzymuje się ze wspólnych dochodów. 


– W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r.

– W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

– Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

– W celu sprawnej realizacji wypłat świadczenia jak również ze względów bezpieczeństwa osób pobierających jednorazowo znaczne kwoty gotówki z kasy OPS, zalecanym sposobem wypłaty świadczenia jest przelew na konto osobiste wnioskodawcy.

Program „ZA ŻYCIEM”

Informacje o ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl

 Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy i Rodzin z Problemem Alkoholowym

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub w twojej rodzinie istnieje problem uzależnienia od alkoholu pomocy udzieli ci Punkt Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy Domowej i Rodzin z Problemem Alkoholowym mieszczący się w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

W Punkcie pomocy udzielają starsi specjaliści pracy socjalnej

Pomoc możliwa jest w godzinach pracy Ośrodka : od poniedziałku do piątku

Świadczenia rodzinne
w świetle ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(tekst jednolity z dnia 28 września 2017 r. Dz.U. z 2017 poz. 1952)

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
 3. zapomoga wypłacana przez gminy na podstawie art. 22a
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka


Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się,

jeżeli:
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł miesięcznie. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł miesięcznie.
W przypadku utraty dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na wniosek osoby uprawnionej na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się, pomniejszonego o utracony dochód.

Utrata dochodu spowodowana jest:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w artykule 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym


W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego, który oznacza:

 • zakończenie urlopu wychowawczego,
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w artykule 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym


W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 1/12 dochodu ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia za poprzedni rok kalendarzowy.
Przy dodatkowych dochodach z działalności pozarolniczej dochody te sumuje się.

 
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom uprawnionym do czasu ukończenia przez dziecko:

 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje W związku małżeńskim
 2. zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
 3. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku na własne dziecko,
 4. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba, że:
  a. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
  b. ojciec dziecka jest nieznany,
  c. powództwo o ustalenie świadczenie alimentacyjne od drugiego z rodziców 
  zostało oddalone.
  d. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że stosowne przepisy stanowią inaczej

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka,
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. samotnego wychowywania dziecka,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 Zasiłek pielęgnacyjny

przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie, która ukończyła 75 lat. 
 4. Zasiłek pielęgnacyjny: przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

przysługuje osobom które nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu i osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z odpowiednimi wskazaniami albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.
Świadczenie pielęgnacyjne od 01.01.2016 r. przysługuje w wysokości 1.300,00 zł miesięcznie.

 Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012, poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rahabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy osobom, w których dochód rodziny sprawującej opiekę oraz wymagającej opieki na osobę nie przekracza 623 zł (na podstawie dochodów z roku poprzedzającego okres zasiłkowy z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

Jednorazowa zapomoga

z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. 
Zapomoga przysługuje jednorazowo w kwocie 1.000,00 zł.

Jak ?

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej.

Kto przyznaje i wypłaca ?

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala i wypłaca Gmina, czyli dla mieszkańców Gminy Andrespol Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrespolu, ul. Rokicińska 125.
Gdy członek rodziny pracuje za granicą, należy ustalić czy w danym przypadku mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Właściwą instytucją do rozpoznania wniosku w sprawie świadczeń rodzinnych jest: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Rodziny i Polityki Społecznej,
ul. Żeromskiego 87, 90-502 Łódź. 

UWAGA ! – świadczenia rodzinne i opiekuńcze są wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pt. 8 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176).

Sprawy załatwia p. Barbara Kwiecień tel. 42 235-27-93
Druki do pobrania w OPS Andrespol p. 18 lub na stronie internetowej ministerstwa.

Adres : https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin

Godziny urzędowania

Zapraszamy Państwa
w godzinach: 

Poniedziałek, środa, czwartek 8:00-16:00

Wtorek- 8:00-17:00

Piątek: 8:00-15:00

Szybki kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Rokicińska 125
95-020 Andrespol

Telefony kontaktowe:
tel. 42 213-27-60
tel. 42 235-27-91
fax: 42 235-27-95
E-mail: opsandrespol@lodz.home.pl

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Andrespolu

Zbigniew Piekarski