Sprawozdanie z Zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dnia 28 marca 2019 roku o godz. 17:30 odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Zielona Góra w Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie, ul. Główna 74.

Na zabraniu było 59 mieszkańców sołectwa oraz Wójt Gminy Andrespol Dariusz Kubus Sekretarz Gminy Elżbieta Ciesielska.

Zebranie wyborcze było zwołane prowadzone przez Wójta Gminy. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem zebrania:

1. Wójt otworzył zebranie i stwierdził po sprawdzeniu listy obecności jego prawomocność.

2. Przyjęto jednogłośnie porządek obrad zebrania który na wniosek Wójta został uzupełniony o punkt przyjęcia statusu sołectwa,

3. Powołano Komisję d/s Uchwał i Wniosków,

4. Wysłuchano i zaakceptowano sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 i 2018 rok. Treść sprawozdania

5. Wybór Sołtysa Sołectwa Zielona Góra. W tajnym głosowaniu przy dwóch głosach przeciw mieszkańcy wybrali na 5 letnią kadencję dotychczasowego sołtysa Pawła Rózgę który był jedynym zgłoszonym kandydatem.

6. Wybór Rady Sołeckiej Sołectwa Zielona Góra. W tajnym głosowaniu wybrano następnie przedstawicieli Rady Sołeckiej. Wybrana Rada sołecka:
– Magdalena Wiśniewska
– Alicja Lauk
– Tadeusz Siennicki
– Zbigniew Snelewski
– Robert Wojcieszak
– Marta Szymanowska
– Robert Wojcieszak
– Przemysław Pięcek

7. Zatwierdzono i przegłosowano roczny plan finansowo – rzeczowy na 2019 r. dla sołectwa Zielona Góra, 4200PLN na wydatki rzeczowe 300PLN na wydatki niematerialne (utrzymanie strony www). Dokładny plan proponowanych wydatków zostanie opracowany i przedstawiony po przedyskutowaniu z Radą Sołecką.

8. Wolne wnioski i zapytania,

9. Zamknięcie zebrania.