Wyrok NSA pomyślny dla Zielonej Góry

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 14 stycznia 2019 r. wyrokiem
I GSK 2701/18 – Wyrok NSA odrzucił skargę kasacyjną Gminy Koluski tym samym utrzymał w mocy wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt I SA/Łd 124/18 w sprawie ze skargi Gminy Koluszki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 11 grudnia 2017 r. nr PNIK-I.4131.938.2017 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Oznacza to, że bezpodstawnie zostaliśmy pozbawieni przez Burmistrza i Radę Miejska w Koluszkach funduszu sołeckiego.

Wobec tego faktu w dniu dzisiejszym wystosowałem pismo do Burmistrza i Rady Miejskiej w Koluszkach o przekazanie należnej nam kwoty funduszu sołeckiego za 2018 rok w formie celowej subwencji do Urzędu Gminy Andrespol.