Zebranie Wyborcze Sołtysa i Rady Sołeckiej

Uwaga ZIELONA GÓRA !

Z A W I A D O M I E N I E

Dnia 28 marca 2019 roku o godz. 17:30 odbędzie się zebranie wiejskie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Justynowie, ul. Główna 74.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania,

2. Przyjęcie porządku obrad,

3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków,

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2018 rok.

5. Wybór Sołtysa Sołectwa Zielona Góra,

6. Wybór Rady Sołeckiej Sołectwa Zielona Góra,

7. Zatwierdzenie rocznego planu finansowo – rzeczowego na 2019 r. dla sołectwa Zielona Góra,

8. Wolne wnioski i zapytania,

9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku quorum, drugi termin zebrania ustala się na godz. 18:00. Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa do udziału w zebraniu wiejskim. Wójt Gminy Andrespol