Wybory samorządowe 2018 – informacje

Wybory samorządowe do rad gmin i miast, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się 21 października 2018 roku.

Mieszkańcy sołectwa Zielona Góra głosują w 16 Obwodzie Głosowania obejmującym granice obwodu głosowania Borowa I, Borowa II, Zielona Góra w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Ochotnicza Straż Pożarna w Borowej ul. Długa 166.

Termin wyborów samorządowych określa, że głosujemy w tych wyborach zgodnie z aktualną w dniu wyborów przynależnością gminną.

Wybieramy w głosowaniu:

„Kto może głosować w wyborach do rad i w wyborach wójtów, burmistrzów?
Prawo głosowania w wyborach do rady gminy przysługuje obywatelce i obywatelowi polskiej oraz obywatelce i obywatelowi Unii Europejskiej bez obywatelstwa polskiego, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze tej gminy. Te same wymogi dotyczą osób chcących oddać głos w wyborach wójta. W przypadku wyborów do rady powiatu i sejmiku województwa prawo wybierania ma obywatelka i obywatel polska, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze, odpowiednio, tego powiatu i województwa.
W każdym wypadku stałe zamieszkanie oznacza zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu.
Prawa wybierania nie mają osoby:
• pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
• pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
• ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu.
Należy wskazać, że utrata prawa wybierania automatycznie skutkuje utratą prawa wybieralności, czyli prawa do kandydowania w wyborach i bycia wybranym.”*

*Poradnik kandydatki i kandydata w wyborach samorządowych 2018 roku Piotr Jakubowski