Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych – darmowa profilaktyka zdrowotna

LOGOTYP RPO

Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych na rzecz Twojej aktywności na rynku pracy.

Link do strony programu  https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan

Zapobieganie i wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2

Zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w „PROGRAMIE ZAPOBIEGANIA I WCZESNEGO WYKRYWANIA CUKRZYCY TYPU 2” realizowanym w latach 2017-2018 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekty skierowane są do osób spełniających łącznie następujące wymogi:

 • Mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej* powyżej 45 roku życia, u których dotychczas nie została rozpoznana cukrzyca.
 • Do udziału w Programie będą mogły przystąpić osoby z przynajmniej jednym z określonych poniżej czynników ryzyka, które w ciągu ostatniego roku nie miały wykonywanego ze środków publicznych (w tym NFZ, budżetu państwa, środków samorządu terytorialnego lub środków EFS) badania stężenia glukozy we krwi, ani testu obciążenia glukozą, a także osoby bez czynników ryzyka, które nie miały wykonywanych powyższych badań w przeciągu ostatnich 3 lat.

Czynniki ryzyka:

 • nadwaga lub otyłość;
 • cukrzyca w rodzinie (u rodziców bądź rodzeństwa);
 • mała aktywność fizyczna;
 • stan przedcukrzycowy stwierdzony w poprzednim badaniu;
 • choroba sercowo-naczyniowa;
 • nadciśnienie tętnicze;
 • dyslipidemią;
 • kobiety z przebytą cukrzycą ciążową;
 • kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała > 4 kg;
 • kobiety z zespołem policystycznych jajników.

Rodzaje działań podejmowanych w ramach programu:

1. Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do Programu

2. Etap badań przesiewowych, w tym konsultacje lekarskie i pielęgniarskie m. in. z oceną wyników badań, indywidualna rozmowa edukacyjna dotycząca zasad zdrowego trybu życia, badania glikemii na czczo, doustny test tolerancji glukozy, przekazanie informacji dla uczestnika programu, uzupełnienie karty badania profilaktycznego

Innymi działaniami, które mogą być dodatkowo realizowane w ramach projektów są:

 • Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem,
 • Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia;
 • Działania informacyjno-edukacyjne;
 • Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

* osoba w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem). O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym)”.

Udział osoby biernej zawodowo w projekcie jest dopuszczalny wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent na etapie rekrutacji uzyska od takiej osoby deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia.