Uaktulanione uzasadnienie stanowiska mieszkańców Zielonej Góry w sprawie przynależności gminnej

Uzasadnienie stanowiska mieszkańców Zielonej Góry w sprawie zmiany przynależności administracyjnej sołectwa Zielona Góra należącego do gminy Koluszki do gminy Andrespol.„Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane są w sposób zapewniający gminie terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.” [art. 4 ust. 3 Ustawy o  samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., Dz.U. z 1990r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.]

Według spisu ludności z 2011 r., we wsi Zielona Góra w 2011r. mieszkało 209 osób i stanowili oni 0,9 % ogółu mieszkańców gminy Koluszki. Sołectwo położone jest na południowo-zachodnim krańcu gminy i obejmuje obszar 2,5 km 2, co stanowi 1,5 % powierzchni gminy.

Mieszkańców sołectwa Zielona Góra łączą z gminą Andrespol silne więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe. Mieszkańcy codzienne sprawy załatwiają w miejscowościach gminy Andrespol: Justynowie lub Andrespolu. Tam do szkół i przedszkoli uczęszczają dzieci z sołectwa Zielona Góra, ludzie robią zakupy, leczą się i kupują leki. Zielona Góra wchodzi też w skład parafii Justynów – miejscowości w gminie Andrespol.

W opinii mieszkańców sołectwa Zielona Góra, przynależność sołectwa do gminy Andrespol pozytywnie wpłynęłaby na jednorodność osadniczą i przestrzenną obu gmin: Koluszki i Andrespol. Granica morfologiczna sołectwa Zielona Góra (gm. Koluszki) i sołectwa Justynów (gm. Andrespol) jest niezauważalna, przebiega wzdłuż zamieszkałej po obu 2 stronach ulicy Bukowej. Osadnictwo w sołectwie Zielona Góra jest bowiem skoncentrowane w zachodniej jego części i oddalone znacznie od zabudowy mieszkaniowej innych sołectw gminy Koluszki. Sołectwo od strony północnej i wschodniej jest otoczone dużym kompleksem leśnym stanowiącym naturalną barierę jednorodności osadniczej.

Peryferyjne położenie sołectwa Zielona Góra w gminie Koluszki stoi też na drodze do zdolności wykonywania zadań publicznych na terenie sołectwa przez gminę Koluszki. Sieć wodociągowa w sołectwie jest niepołączona z pozostałymi terenami gminy Koluszki. Wieś zaopatrywana jest z własnego ujęcia wody. Z kolei włączenie Zielonej Góry do sieci kanalizacyjnej Koluszek jest nieuzasadnione ekonomicznie. Tymczasem bezpośrednio w granicy gminy Andrespol dostępna jest sieć kanalizacyjna. Gminy porozumiały się co do możliwości korzystania z tej sieci przez mieszkańców wsi Zielona Góra. Stanowi to udokumentowaną przesłankę sprawnego wykonywania zadań lokalnych przez gminę Andrespol, a nie Koluszki na terenie wsi Zielona Góra. Podobnie, w odniesieniu do zadań z zakresu oświaty, to szkoła i  przedszkole w Justynowie położone są najbliżej i tam uczęszczają dzieci z terenu sołectwa. Dostępność komunikacyjna infrastruktury społecznej (przychodnia, szkoła, przedszkole, poczta) jest lepsza w gminie Andrespol: odległość jest około dwukrotnie mniejsza niż do analogicznych obiektów w gminie Koluszki. Odległość do Urzędu Gminy Andrespol wynosi trzykrotnie mniej niż do Urzędu Miejskiego w Koluszkach.

Powyższe argumenty sprawiają, iż mieszkańcy są zdeterminowani uruchomić procedurę zmiany granic gminy Koluszki i Andrespol polegającej na włączeniu sołectwa Zielona Góra do gminy Andrespol. Oczekujemy wdrożenia szybkiego i skutecznego postępowania administracyjnego pozwalającego na przynależność administracyjną sołectwa Zielona Góra zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. [Dz.U. z 1990r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.]

Mieszkańcy sołectwa Zielona Góra

ps. z 8 sierpnia 2018

30 lipca 2018 roku w Dzienniku Ustaw 2018 poz. 1456 ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta z dnia 25 lipca 2018

w treści rozporządzenia jest napisane:

„§ 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się granice następujących gmin:
1) w województwie łódzkim:
a) w powiecie łódzkim wschodnim – gminy Andrespol i gminy Koluszki przez włączenie do dotychczasowego obszaru
gminy Andrespol obszaru obrębu ewidencyjnego Zielona Góra, o powierzchni 240,07 ha, z gminy Koluszki, …..”

Tym samym na szczeblu Prezesa Rady Ministrów zostały uznane racje mieszkańców. W uzasadnieniu propozycji rozporządzenia które przygotowało MSWiA możemy przeczytać: