Pożar suchej trawy i trzciny na terenie sołectwa.

W dniu 2 sierpnia 2018 paliły się suche trawy i trzciny od strony rzeki miazgi w kierunku ul. Wiesława. Wg ustaleń strażaków ogień został zaprószony przez nieznanych sprawców. Dzięki szybkiemu powiadomieniu staży i skutecznej akcja gaśniczej pożar nie zagroził bezpieczeństwu ludzi i nie przeniósł się do lasu. Jednak ze względu na charakter i powtarzalność zagrożenia pożarem w tej części sołectwa wzywam do społecznego zadbania o własne bezpieczeństwo.  

Apeluję do wszystkich mieszkańców o wyjątkową ostrożność w obchodzeniu się ze źródłami ognia, które mogą doprowadzić do powstania pożaru. Jednocześnie proszę o czujność w stosunku do innych osób i bezwzględne podejmowanie działań w przypadku naruszania zasad bezpieczeństwa pożarowego. Należy oczekiwać natychmiastowego zaprzestania działań niepożądanych a w przeciwnym wypadku niezwłocznie i bezwzględnie wezwać Policję. Brak twojej reakcji może skończyć się tragedią.

Pamiętajcie większość z nas mieszka w lesie lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie W przypadku pożaru bezpieczeństwo i życie nas wszystkich może być zagrożone.  Las jest wpisany w urok naszego sołectwa i stanowi o jego atut. Musimy dbać o swoje bezpieczeństwo oraz piękno miejsca w którym żyjemy. 

Przypominam na terenie sołectwa obowiązuje zgodnie z uchwałą Gminy Koluszki całkowity zakaz wypalania roślinności, spalania śmieci i używania otwartego ognia.

 

Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla lasu. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przyrody. Po pożarze las odradza się przez dziesiątki lat. Współczynnik zagrożenia pożarowego polskich lasów należy do najwyższych w Europie! Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym. W okresie największego zagrożenia pożarowego, tj. od 1 kwietnia do 31 października, często wystarczy iskra, aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu. Ludzie odpowiadają za powstanie ponad 90% pożarów lasów.

Najczęstsze przyczyny pożarów. 

* umyślne podpalenia

* wczesnowiosenne wypalanie roślinności

* nieostrożność i bezmyślność, np. wyrzucanie niedopałków z przejeżdżających pociągów czy samochodów na pobocze drogi

* łamanie zakazów – wjeżdżanie do lasu samochodem. Katalizatory są umieszczone z reguły przy podwoziach. Wjeżdżając samochodem na ściółkę leśną, na igliwie… na miękką piaszczystą drogę, samochód osiada. Wystarczy, że dotknie igliwia – rozgrzany katalizator może mieć temp. rzędu kilkuset oC.

Zagrożenie pożarowe lasu w różnych porach roku.

Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny i lata tzn. od marca do września, kiedy powstaje 98% pożarów leśnych. Wczesną wiosną w lesie występują duże ilości łatwopalnych materiałów: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność dna lasu. W miarę rozwoju roślinności runa leśnego, zagrożenie pożarowe lasu maleje. W miesiącach letnich trwa pełnia wegetacji roślin. Jednak, w wyniku silnego promieniowania słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu może wzrosnąć. Utrzymujące się wysokie temperatury bez opadów powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu – wystarczy iskra, aby spowodować pożar. Okres jesienny – z niższymi temperaturami i na ogół większymi opadami – charakteryzuje się mniejszym zagrożeniem pożarowym.

nformacyjnych, informujących o zagrożeniach pożarowych, oraz oznakowanie dróg przeciwpożarowych.

* Ustawienie tablic o zakazie wstępu w razie ogłoszenia akcji „Susza”

* Porządkowanie terenów przyległych do dróg publicznych i szlaków turystycznych z materiałów łatwopalnych. Usuwanie gałęzi i powalonych drzew w ramach poprawy przejezdności dróg pożarowych.

Las jest otwarty dla wszystkich, lecz musimy pamiętać o kilku zasadach, aby nasz pobyt w lesie nie naruszył jego harmonii.

* w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100m od granicy lasu zabronione jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar, a w szczególności:

– rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi (jeśli koniecznie chcesz rozpalić ognisko, zawiadom leśniczego, a wskaże on bezpieczne miejsce, gdzie mógłbyś to zrobić; pamiętaj jednak, że przy III stopniu zagrożenia pożarowego palenie ognisk w lesie jest zabronione)

– wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych

– nie pal tytoniu w lasach i na terenach śródleśnych, za wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi (żar zapałki ma temperaturę rzędu około 800 oC, a papieros, rzucony niedopałek to około 600 oC. Aby się zapalił las, np. od suchej trawy, wystarczy 250 oC. Rzucenie niedopałka, który ma 600 oC, można przyrównać do świadomego uklęknięcia i podpalenia lasu zapałką.

Bardzo często występuje sytuacja, że Polak ma poczucie „nie będę kapusiem” i widząc podpalacza nikogo nie informuje o tym. To jest dowód, że nie jesteśmy jeszcze w pełni państwem obywatelskim.

Każda osoba zobowiązana jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenach leśnych i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieodpowiedniego zachowania się w lesie.

W lasach i na terenach śródleśnych zabronione jest palenie tytoniu za wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych. Należy przestrzegać zakazów wynikających z tablic informacyjno – ostrzegawczych wywieszonych na terenach leśnych wzdłuż szlaków wycieczkowych i turystycznych, przy schroniskach, obozach młodzieżowych i innych miejscach o dużej penetracji ludności. Istotnym jest zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez tereny leśne i nie wyrzucanie przez okna pojazdów niedopałków papierosów, które mogą być przyczyną pożaru. Wjazd do lasu pojazdami silnikowymi lub zaprzęgowymi dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, zaś wjazd na drogi leśne jest dozwolony tylko wtedy gdy są one oznakowane drogowskazami lub innymi znakami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Postój pojazdów silnikowych lub zaprzęgowych na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.