Gmina nie może ustalać żadnych limitów wydatków w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego

W kwietniowym wydaniu Gazety Sołeckiej pojawił się ciekawy artykuł opisujący kluczową rolę decyzyjną zebrania wiejskiego dotyczącą przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Za przykład niewłaściwego postępowania Gminy i narzucania niezgodnych z prawem przedsięwzięć z funduszu sołeckiego posłużyła Gmina Koluszki. Z artykułu jasno wynika że ” Kompetencje do ustalania określonych kwot na to lub inne przedsięwzięcie przysługuje wyłącznie mieszkańcom … . A ustawa nie daje żadnemu urzędnikowi gminnemu – niezależnie od jego rangi – kompetencji do ustalania jakichkolwiek  limitów wydatków na ten lub inny cel z funduszu sołeckiego”.  Kanwą artykułu jest spór sołectwa Zielonej Góry z UM w Koluszkach.

Poniżej link do całego artykułu. Proszę o jego przeczytanie bo dzięki temu dowiecie się Państwo jak ważną rolę odgrywa zebranie wiejskie i jego uchwały. Wiedza każdego mieszkańca w tym temacie stanowi o sile całej społeczności sołectwa. Warto wiedzieć więcej.

Gazeta sołecka nr 4-2018 Gmina nie może ustalać żadnych limitów wydatków_opt

Poniżej dla potwierdzenia link do wyroku i uzasadnienia Sądu Administracyjnego w sprawy ze skargi Gminy Koluszki na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 11 grudnia 2017 r. nr PNIK-I.4131.938.2017 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXXVIII/146/2017 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018.

Wyrok NSA w sprawie Rozstrzygnięcia Wojewody 2018-03-21