Budowa sieci wodociągowej (spinka) w ul. Zielonogórskiej we wsi Borowa, gm. Koluszki.

W dniu 11 stycznia 2018 roku KPGK sp. z o.o. ogłosiła wynik postępowania na budowę spinki wodociągowej między Zieloną Górą a Borową gm Koluszki. Wybrano ofertę firmy Zakład Usługowy BUD-Ziem Łukasz Kostrzewa 95-040 Koluszki , Słotwiny ul. Długa 1

Zgodnie z założeniem SIWZ Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej we wsi Borowa, gm. Koluszki ma wymagany termin realizacji do dnia  30  maja 2018 roku całkowite zakończenie prac budowlanych z uzyskaniem stosownych decyzji,.

Poniżej fragmenty opisu projektu

„1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej w drodze gminnej nr 106251E we wsi Borowa, ul. Zielonogórska, gm. Koluszki jest połączenie sieci wodociągowej w m. Zielona Góra i Borowa w celu wyrównania ciśnienia i zapewnienia dopływu wody w sytuacjach awaryjnych. Zakres opracowania obejmuje budowę sieci wodociągowej w okolicach między skrzyżowaniami z drogami powiatowej w Borowej dz. nr 92 obr. Borowo I i m. Zielona Góra dz. 60 obr. Borowo I.” ….

„2.1. Stan istniejący
W drodze nr 106251E przez m. Borowo na analizowanym odcinku brak jest sieci wodociągowej. Te-ren, na którym projektuje się sieć wodociągową nie jest uzbrojony w inne urządzenia. Na trasie wo-dociągu znajdują się geodezyjne punkty poligonowe oraz naftociąg Ø 300 i światłowód.”….

„2.2. Projektowany wodociąg
Lokalizację projektowanej sieci wodociągowej przedstawiono na mapie d/c projektowych w skali 1:500 w granicach pasa drogowego (dz.60, 92 obr. Borowo I). Projektowana sieć wodociągowa za-czyna się od punktu W1 na działce o nr ewid. 60 (droga 106251E) na istniejącym wodociągu o średni-cy 100 mm, a kończy się w drodze powiatowej dz. 92 w rejonie posesji nr 36 w ul. Długiej w Borowej.”  ….

„Projektowany wodociąg zlokalizowano na głębokości ca 1,6 m pod poziomem terenu, na warstwie 20 cm podsypki piaskowej i obsypki piaskowej gr. 30 cm.
Po trasie projektowanej sieci wodociągowej nie ma przyłączy wodociągowych. W miejscu skrzyżowania się istniejącego naftociągu i światłowodu projektuje się wykonanie rur osłonowych w miejscach przekraczania jezdni pokazanych na planie zagospodarowania terenu ( rys. nr 1) i profilu podłużnym ( rys. nr 2).
Trasa sieci biegnie na terenie nie wymagającym rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej. Na ma-pie w skali 1:500 oraz profilu podłużnym pokazano rozwiązania projektowe oraz rzędne na jakich należy wykonywać projektowaną sieć.”

Zgodnie z granicą obrębu Zielonej Góry i Borowej inwestycja jest w całości prowadzona na terenie obrębu Borowa.