List Otwarty do Burmistrza i Rady Miejskiej w Koluszkach

List Otwarty

do Burmistrza i Rady Miejskiej w Koluszkach

Przypominam fundamentalną zasadę, jaka obowiązuje w przypadku, gdy w gminie został wprowadzony fundusz sołecki. Zgodnie z artykułem 5 ust.2 ustawy o funduszu sołeckim („art5.2 Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa”) wyłącznie mieszkańcy na prawomocnym zebraniu wiejskim, a nie Burmistrz, Rada Gminy czy Sołtys, mają prawo do zdecydowania poprzez głosowanie, na co będzie przeznaczona przysługująca sołectwu kwota. To suwerenna decyzja mieszkańców wynikająca z ich oceny najpilniejszych potrzeb i nie może być narzucona przez urzędników gminnych nawet, jeśli jest motywowana pragmatycznymi intencjami Burmistrza. Jest ostateczna. Decydując się na fundusz sołecki trzeba bezwzględnie zgodzić na to, że o przeznaczeniu pieniędzy sołeckich w ramach zadań własnych gminy decydować będą mieszkańcy.

Z przykrością stwierdzam, że większość z Państwa nie znając tej fundamentalnej zasady podważacie w swoim postępowaniem najważniejszy zapis mówiący o suwerennej decyzji mieszkańców w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Świadczą o tym pytania: „dlaczego nie dostosował się Pan do sugestii Burmistrza”, „dlaczego Pan nie zmienił wniosku”, lub stwierdzenia „jestem przeciwny wydawaniu na integracje”, „trzeba było odpuścić”, „wszyscy się podporządkowali Pan nie”. Szanowni Radni, w jakiej niezręcznej sytuacji stawiacie mnie, jako Sołtysa. Oczekujecie, że Sołtys na zebraniu wbrew woli mieszkańców narzuci wolę urzędu, burmistrza i rady miejskiej. Świadomi mieszkańcy znając swoje prawa decydują na zebraniu wiejskim, na jakie cele przeznaczają fundusz sołecki i swoją decyzję powierzają Gminie za pośrednictwem Sołtysa do wykonania. Rolą Sołtysa jest zadbanie o spełnienie wymogów formalnych wynikających z ustawy na etapie zgłoszenia i dopilnowanie realizacji przez Gminę zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Moim zdaniem Burmistrz i część z Państwa mylnie uważa, że fundusz sołecki funkcjonuje na zasadach odpisów sołeckich, w których to Burmistrz każdorazowo decyduje, ile środków wydzieli oraz któremu sołectwu je przekaże i na jaki cel. W przypadku funduszu sołeckiego Burmistrz jest ustawowo zobligowany do realizacji wniosku, jeżeli ten jest tylko poprawny merytorycznie i formalnie. Fundusz sołecki jest, więc gwarancją dla mieszkańców sołectw, że ich decyzje nie będą podważane.

Dobre funkcjonowanie funduszu sołeckiego wymaga jednak wysiłku i zaangażowania Burmistrza, podległego mu urzędu i Sołtysa. Pewnie łatwiej byłoby przekonać racjonalnych mieszkańców do współfinansowania inicjatyw lub inwestycji gminnych gdyby takie były. Przypominam, że od 2002 roku na terenie sołectwa gmina nie zrealizowała żadnego zadania inwestycyjnego. Nawet sprawy związanie z bieżącym utrzymaniem nie są realizowane. W naszej gminie nie ma tradycji udziału w zebraniach przedstawicieli gminy, którzy publicznie przekonują mieszkańców do współpracy i zachęcają do aktywizacji. Jest to warunek, dzięki któremu realizuje się najbardziej wyczekiwane inwestycje. W kilku znanych mi gminach Wójt lub Burmistrz jest na każdym zebraniu wiejskim i uważa to za swój obowiązek. Brak zainteresowania ze strony gminy przekłada się na adekwatną reakcję mieszkańców. W naszym sołectwie jednak zebrania w ostatnim roku cieszyły się dużą frekwencją. Mieszkańcy mają świadomość swoich praw, które wyrażają w podejmowanych uchwałach. Moja rola, jako sołtysa, to jak najlepsze reprezentowanie społeczności wiejskiej i taka rola będzie miała sens do momentu, kiedy jest pełna zgodność oczekiwań moich, rady sołeckiej i mieszkańców wsi. Póki tak jest, będę bronił mieszkańców, ich suwerennych decyzji do wyczerpania możliwości prawnych i nie dopuszczę, aby ambicjonalne działanie Burmistrza upoważniało do łamania prawa. Jestem przekonany, że zaskarżenie do sądu decyzji nadzorczej Wojewody bardzo pomoże w naszej sprawie odłączenia się od Gminy Koluszki.

Przypominam jednocześnie, że zgodnie z ustawa o samorządzie gminnym do zadania gminy obejmują m.in. sprawy „wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”. To zadanie własne gminy realizowane jest m. in. poprzez organizację spotkań mieszkańców, podczas których mogą oni lepiej poznać swoje zbiorowe potrzeby, nawiązać relacje skłaniające do oddolnych inicjatyw służących interesowi publicznemu, pobudzając aktywność obywatelską.

Niezmiernie ucieszyły mnie słowa Burmistrza, który na forum XXXX sesji w dniu 27-12-2017 roku publicznie potwierdził, że wszystkie zadania, które były we wniosku złożonym przez mieszkańców Zielonej Góry są zadaniami własnymi gminy. Burmistrz nie akceptuje tylko wyłomu w kwocie 1500 PLN, o którą mieszkańcy swoją suwerenną decyzją przekroczyli   „akceptowalną pozaprawnie przez włodarzy gminy” kwotę 2500 złotych na integrację. Tym samym publicznie podważył suwerenność mieszkańców do decydowania o przeznaczeniu funduszu sołeckiego. Jednocześnie potwierdził zgodność wniosku z wymogami merytorycznymi a formalne zostały potwierdzone decyzją Wojewody a które w moim przekonaniu zostaną potwierdzone również wyrokiem Sądu Administracyjnego.

Oczekuję od Pana Burmistrza i Radnych Urzędu Miejskiego w Koluszkach przestrzegania ustawowych praw mieszkańców do suwerennego decydowania o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego, jeżeli taki został wprowadzony w Gminie.

 

Paweł Rózga

Sołtys wsi Zielona Góra gmina Koluszki.

Sołectwo Laureatem II miejsca w plebiscycie Sołectwo Roku 2017 Województwa Łódzkiego

List Otwarty 02-01-2017