Rada Miejska w Koluszkach zaskarża do Sądu rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.

Na XL sesji Rady miejskiej w Koluszkach na wniosek Burmistrza, po burzliwej dyskusji Radnych w włodarzem Koluszek stosunkiem głosów 14 (za) do 4 (wstrzymujących się od głosowania) podjęto uchwałę o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przypominam że decyzją Wojewody stwierdzono nieważność uchwały Nr XXXVIII/146/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Zielona Góra dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018. Urząd Miejski zaskarżając decyzję Wojewody argumentuje istniejącymi wątpliwościami w interpretacji przepisów ustawy o funduszu sołeckim. W ocenie Wojewody, Prawników wspierających sołectwo w naspaniu skargi, prawników z innych gmin, redakcji Gazety Sołeckiej, wcześniejszych rozstrzygnięć sądowych – takich wątpliwości nikt nie ma.

Tak więc bój o fundusz sołecki 2018 dla naszego sołectwa trwa dalej, ale w mojej ocenie UM w Koluszkach nie ma szans na pozytywne rozstrzygnięcie w Sadzie swojej skargi.