Rozstrzygnięcie nadzorcze Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

Na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego  pojawiła się wyczekiwana decyzja Wojewody w sprawie naszego funduszu sołeckiego na 2018. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym, skierowanym do Rady Miejskiej w Koluszkach, znak: PNIK-I.4131.938.2017 z 11 grudnia 2017 r. stwierdzono nieważność uchwały Nr XXXVIII/146/2017 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Zielona Góra dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018.

W uzasadnieniu czytamy: „… W przedmiotowej sprawie wszystkie wymogi formalne wynikające z treści art. 5 ustawy o funduszu sołeckim zostały spełnione. Pomimo ich spełnienia Rada Miejska w Koluszkach odrzuciła wniosek w sprawie rozdysponowania środków funduszu sołeckiego, powołując się na zasadę gospodarności i przyzwoitości. Zdaniem organu nadzoru, podejmując uchwałę Nr XXXVIII/146/2017 Rada Miejska w Koluszkach dopuściła się istotnego naruszenia prawa, bowiem kierowała się względami pozaprawnymi, czyli nie wynikającymi z dyspozycji art. 5 ustawy.

Stosownie do art. 91 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. W przypadku naruszenia prawa, organ nadzoru zobowiązany jest orzec o nieważności uchwały w całości lub w części. …

Nie oznacza to jednak zakończenia batalii w tym temacie gdyż możemy liczyć się z problemami ze strony Rady Miejskiej z przyjęciem wniosku na etapie uchwalania budżetu gdyż Rada Miejska w Koluszkach w  wyjaśnieniach napisała „notabene nie jest ujęta (integracja mieszkańców – dop. aut.) w katalogu zadań własnych gminy wymienionych enumeratywnie w art. 7 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym.”

Pełna treść rozstrzygnięcia pilk PDF