Akcja Gminy Koluszki porządkowania drzew rosnących w pasach drogowych.

Gmina Koluszki przeprowadza akcję związaną z porządkowaniem drzewostanu rosnącego w pasach drogowych a w szczególności tych drzew które stwarzają lub mogą stwarzać zagrożenie.

W imieniu Urzędu Miejskiego w Koluszkach zwracam się z prośbą do Państwa o wskazanie drzew rosnących w pasach drogowych zlokalizowanych na terenie naszego sołectwa, które stwarzają lub mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników dróg i mienia. Wytypowane drzewa będą poddane oględzinom, na podstawie których zostanie podjęta decyzja o konieczności ich usunięcia lub wykonania prac pielęgnacyjnych zmierzających do poprawy ich stanu fitosanitarnego, statyki oraz bezpieczeństwa.

W żaden sposób nie zachęcam do wycinki drzew. Mogą być sytuacje, które wymagają jednak radykalnego działania lub usunięcia części konarów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników dróg jak i mienia na posesjach. 

Proszę o przekazywanie informacji na adres sołtysa (e-mail lub kartka do skrzynki) do końca listopada 2017. Z początkiem grudnia będą przeprowadzane oględziny, przez pracownika Gminy, wskazanych drzew. W celu uniknięcia nieporozumień, proszę o dokładne wskazanie lokalizacji (adresu) oraz rodzaju zagrożenia. Mile widziane zdjęcie.