Centrum rekreacyjno – sportowe w Zielonej Górze – Głosuj na nasz projekt

 Akcja Zbierania głosów na NASZ projekt w budżecie obywatelskim Gminy Koluszki.

 W załączeniu karta do głosowania nad projektami zgłoszonymi do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego gminy Koluszki.

Termin głosowania 3 do 16 października 2017

  1. Na projekty z listy głosować mogą tylko uprawnieni mieszkańcy Gminy Koluszki (tj. każdy mieszkaniec Gminy Koluszki zamieszkały na terenie Gminy). Stosownie do treści art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 19Głosowanie na Nasz 96 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 z późniejszymi zmianami) „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”.
  2. Uprawnionymi do głosowania na projekty z listy są również osoby niepełnoletnie pod warunkiem wypełnienia i podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia o zgodzie na udział w głosowaniu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.
  3. W liczeniu głosów będą brane tylko pod uwagę karty do głosowania zgodne z wzorem określonym w załączniku nr 3 do wyżej przywołanej uchwały. Wszelkie modyfikacje karty do głosowania są niedozwolone i skutkują unieważnieniem karty do głosowania.
  4. Każdy głosujący ma możliwość złożenia jednej karty do głosowania z listą projektów, spośród których maksymalnie może wybrać 3 projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie na wybrane projekty/zadania odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych przez siebie projektach we wskazanej na karcie do głosowania rubryce.
  5. Osoba składająca kartę do głosowania ma obowiązek podać na karcie do głosowania swoje dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania).
  6. Głos uznaje się za nieważny, jeśli: na karcie nie wybrano żadnego projektu/zdania lub wybrano więcej niż trzy projekty/zadania; imię i nazwisko, adres zamieszkania wpisane na karcie są nieczytelne; kartę do głosowania złożono na formularzu innym, niż udostępniony przez Urząd Miejski w Koluszkach.
  7. Wypełnione karty do głosowania można składać: drogą elektroniczną na adres um@koluszki.pl w formie skanu karty – decyduje data wpływu na skrzynkę elektroniczną; za pośrednictwem poczty poprzez przesłanie karty do głosowania w zamkniętej kopercie na adres: Gmina Koluszki ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski”; osobiście poprzez wrzucenie do urny wystawionej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65 (parter budynku).

Zasady Głosowania, – pełny regulamin

Karta do głosowania – do wydrukowania i wypełnienia

Oświadczenie Rodzica – do wydrukowania, wypełnienia i podłączenia do karty wypełnionej przez niepełnoletnią osobę.

Dla przypomnienia Nasz projekt to: Centrum rekreacyjno – sportowe w Zielonej Górze

Opis Projektu: Celem projektu jest wzmocnienie więzi społecznych, tożsamości lokalnej i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności na poziomie lokalnym oraz budowa kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej w zakresie umożliwiającym organizację spotkań, zebrań i działań integrujących mieszkańców sołectwa, organizację czasu wolnego na świeżym powietrzu i stworzenia warunków do większej aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców i turystów.
Forma zagospodarowania działki ma też na celu stworzenie miejsca relaksu dla coraz liczniejszych zwolenników turystyki pieszej, rowerowej i konnej na terenie sołectwa.
Zakres prac obejmuje: uporządkowanie fragmentu działki sołeckiej, poprzez, wykonanie niezbędnej wycinki i prześwietlenie części drzew, zaoranie i wygrabienie terenu, posianie trawy, wykonanie ogrodzenia, wykonanie drewnianej zadaszonej wiaty wraz z miejscem na grill i ognisko; wytyczenie i zakup i posadowienie ławek, stolików zakotwiczonych do podłoża, zakup i zakotwiczenie koszy na śmieci, wykonanie zdroju, zakup stołu do ping-ponga, wykonanie boiska do piłki siatkowej/badmintona, zakup i posadowienie tablicy z regulaminem korzystania z mini centrum.

Szacunkowy koszt projektu to 100 tyś PLN