Projekt obywatelski dotyczacy utworzenia mini centrum rekreacyjno-sportowego we wsi Zielona Góra

Wspólnymi wysiłkami Sołtysa i Rady Sołeckiej został przygotowany i złożony projekt do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Koluszki. 

Tytuł projektu: Zagospodarowanie działki sołeckiej – utworzenie mini centrum rekreacyjno-sportowego we wsi Zielona Góra.

Szacunkowy koszt projektu to 100 tyś PLN

Opis Projektu: Celem projektu jest wzmocnienie więzi społecznych, tożsamości lokalnej i poczucia obywatelskiej odpowiedzialności na poziomie lokalnym oraz budowa kapitału społecznego poprzez zagospodarowanie działki sołeckiej w zakresie umożliwiającym organizację spotkań, zebrań i działań integrujących mieszkańców sołectwa, organizację czasu wolnego na świeżym powietrzu i stworzenia warunków do większej aktywności sportowej i rekreacyjnej mieszkańców i turystów.
Forma zagospodarowania działki ma też na celu stworzenie miejsca relaksu dla coraz liczniejszych zwolenników turystyki pieszej, rowerowej i konnej na terenie sołectwa.
Zakres prac obejmuje: uporządkowanie fragmentu działki sołeckiej, poprzez, wykonanie niezbędnej wycinki i prześwietlenie części drzew, zaoranie i wygrabienie terenu, posianie trawy, wykonanie ogrodzenia, wykonanie drewnianej zadaszonej wiaty wraz z miejscem na grill i ognisko; wytyczenie i zakup i posadowienie ławek, stolików zakotwiczonych do podłoża, zakup i zakotwiczenie koszy na śmieci, wykonanie zdroju, zakup stołu do ping-ponga, wykonanie boiska do piłki siatkowej/badmintona, zakup i posadowienie tablicy z regulaminem korzystania z mini centrum.

Projekt został zaakceptowany przez komisje weryfikacyjną w Gminie Koluszki. Teraz tylko od naszej aktywności i ilości zebranych podpisów od mieszkańców gminy Koluszki zależy czy nasz projekt zostanie zrealizowany. Oczekuję że wszyscy stali mieszkańcy Zielonej Góry podpiszą karty do głosowania oraz wezmą aktywny udział w pozyskiwaniu głosów od innych mieszkańców naszej Gminy. Wzór karty do głosowania zostanie rozesłany w poniedziałek 2 października 2017 a termin zbierania kart upływa 15 października 2017. Każdy stały mieszkaniec posiadający zameldowanie w Gminie Koluszki oraz osoby posiadające stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koluszki mają prawo oddać jeden głos na maksymalnie 3 projekty które będą umieszczone na karcie do głosowania. Najkorzystniejsze dla naszego projektu jest oddawanie głosu tylko na projekt dotyczący naszego sołectwa.

Dalsze informacje na temat sposobu zbierania głosów wspierających nasz projekt zostaną przekazane w najbliższy poniedziałek