Uchwała Rady Miejskiej w Koluszkach w sprawie ul. Wiesława w Zielonej Górze

W dniu 27 września 2017 roku na sesji Rady Miejskiej w Koluszkach podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki gruntu, położonej w obrębie Zielona Góra, od osoby fizycznej. Podjętą uchwałą, Rada Miejska wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie od osoby fizycznej, na rzecz Gminy Koluszki, prawa własności działki gruntu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 294 o pow. 0,3439 ha, położonej w obrębie Zielona Góra, gm. Koluszki. W uzasadnieniu podano, że Gmina działała na wniosek właściciela w/w działki, który w piśmie skierowanym do UM w Koluszkach zwrócił się z prośbą o nieodpłatne przejęcie wskazanej działki. Przejmowana działka powstała z podziału nieruchomości i została przeznaczona pod drogę wewnętrzną służącą do obsługi działek powstałych w wyniku podziału. Nieodpłatne nabycie przez Gminę Koluszki w/w działki w postaci drogi wewnętrznej  (ul. Wiesława) ma umożliwić mieszkańcom tej ulicy na właściwe i bezproblemowe korzystanie z drogi.