Budżet obywatelski UM Koluszki

Składanie wniosków w terminie 18-08-2017 do 18-09-2017:

Wypełnione formularze zgłoszeniowe projektów należy zgłaszać w wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu):

a) osobiście w kancelarii ogólnej UM w Koluszkach

b) listownie na adres Gmina Koluszki ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki z dopiskiem „Budżet Obywatelski”

c) mailowo na adres um@koluszki.pl w formie zeskanowanych oryginałów dokumentów z dopiskiem  „Budżet Obywatelski”

d) za pośrednictwem Radnych Rady Miejskiej, Sołtysów i Przewodniczących Rady Osiedli oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego.

Głosowanie w terminie 02-10-2017 do 15-10-2017

a) osobiście w kancelarii ogólnej UM w Koluszkach.

b) listownie na adres Gmina Koluszki ul. 11 listopada 65, 95-040 Koluszki z dopiskiem „Budżet Obywatelski” przy czym za ważne karty uznaje się te które wpłyną do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu głosowania.

c) mailowo na adres um@koluszki.pl w formie zeskanowanych kart.

 

Na dobry początek mieszkańcy naszej gminy będą mogli zgłosić trzy projekty (każdy o wartości maksymalnie do 100 tys. zł), które zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki na rok 2018. Wyłanianie projektów będzie odbywać się w dwóch etapach. Najpierw zapotrzebowanie na dane zadanie będą zgłaszać grupy mieszkańców. Aby zadanie w ogóle było brane pod uwagę, będzie musiało zyskać poparcie (w formie podpisu) minimum 30 mieszkańców gminy. Następnie wszystkie zgłoszone przez mieszkańców projekty trafią do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, złożonego z pracowników Urzędu Miejskiego, radnych, sołtysów, przedstawicieli zarządów osiedli oraz przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, którzy ocenią dany projekt pod kątem racjonalności z punktu widzenia ekonomicznego. Jednym słowem Zespół orzeknie czy dany projekt „nie buja w obłokach”, i czy jest w ogóle możliwy do zrealizowania. Projekty które przejdą ocenę formalną, zostaną poddane ogólnospołecznej ocenie, w formie gminnego głosowania. Mieszkańcy będą zatem mogli oddać swój głos na najbardziej odpowiadający im projekt. Trzy projekty z największą ilością oddanych głosów zostaną wprowadzone do budżetu Gminy Koluszki z klauzulą konieczności wykonania. Oznacza to w praktyce, że władze miasta nie będą mogły uchylić się od realizacji wybranego zadania. UWAGA: w gazecie zamieszczamy formularz do zgłaszania swoich projektów. Dostępny jest on również na stronie www.koluszki.pl, w zakładce: Budżet obywatelski.