Informacja UM w Koluszkach dotycząca usuwania w gospodarstwach rolnych skutków gradobicia i deszczu nawalnego z 6 czerwca 2017

Koluszki 09-06-2017

Urząd Miejski w Koluszkach informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 06.06.2017r. gradobicia oraz deszczu nawalnego na terenie Gminy Koluszki, została wszczęta procedura szacowania szkód w gospodarstwach rolnych. W dniu 07.06.2017r. Urząd Miejski w Koluszkach skierował do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi powiadomienie o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomienia kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Ponadto w dniu 08.06.2017 r. zwrócono się do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach z prośbą o oddelegowanie swoich przedstawicieli do udziału w gminnej komisji szacującej szkody. Informujemy, że wnioski o szacowanie szkód przez komisję można pobierać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koluszkach. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 z Agencji Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa. Zwracamy się z prośbą o poinformowanie rolników o możliwości składania wniosków oraz o monitorowanie i zgłaszanie szkód powstałych na terenie sołectwa do tut. urzędu.

Podpisane z upoważnienia Burmistrza przez p. Mateusza Karwowskiego

Oryginał pisma na tablicy ogłoszeń.