ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z 20 grudnia 2016r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zgodnie z § 1. 2. b)

nakazuje się:

zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,”

Zgłoszenia należy dokonać w:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łodzi
91-087 Łódź, ul. Wapienna 15

Telefon kontaktowy – sekretariat: (+48) 42 616 15 70,   fax.: (+48) 42 650 08 33
Kontakt e-mail: lodz.piw@wetgiw.gov.pl

Na ten moment w powiecie nie stwierdzono ognisk występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7. Jednak w przypadku stwierdzenia jej wystąpienia będą wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby  oraz działania dezynfekcyjne. Ustanawia się obszar zapowietrzony o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska choroby i zagrożonego o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W tych obszarach będą przeprowadzane perlustracje (przegląd) gospodarstw i w przypadku stwierdzenia występowania w gospodarce nie zgłoszonego ptactwa będą nakładane kary, oraz nie będzie przysługiwać odszkodowanie za drób zabity lub padły.

UWAGA:

Przypominam, że w dniu 27 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 2091). Nakłada ono m. in. obowiązek odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwach oraz utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki. Brak przestrzegania tego nakazu zagrożony jest karami pieniężnymi, a ponadto w przypadku wystąpienia grypy ptaków w takich gospodarstwach, brakiem przyznania odszkodowania za drób zabity lub padły. Aby uniknąć tych niedogodności należy rygorystycznie przestrzegać zapisów ww. rozporządzenia.

 

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego.