Biuro Inżyniera Gminy Koluszki – czynne 24h na dobę TEL. (44) 725 – 67 – 68

Biuro Inżyniera Gminy Koluszkiczynne  24h na dobę przyjmuje zgłoszenia awarii i innych zdarzeń związanych z bieżącą obsługą mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej

W skład zespołu Biura Inżyniera Gminy wchodzą załogi interwencyjne:
ZUK (drogi, zwierzęta, zieleń, odpady komunalne)
KPGK (wodociągi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepłownictwo)
BUD-DROG (drogi, ciężki sprzęt techniczny)
ENERGOPIK (oświetlenie uliczne),
których zadaniem jest bezzwłoczne działanie po otrzymaniu informacji od dyspozytora na podstawie odrębnych porozumień.

Biuro Inżyniera Gminy przyjmuje zgłoszenia dotyczące:
• awarii sieci infrastruktury miejskiej (wodociągi, kanalizacja, ciepłownictwo, energetyka, gazociągi)
• zimowego odśnieżania dróg
• uszkodzeń dróg i infrastruktury drogowej (znaki, przepusty)
• uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych
• nielegalnie prowadzonych robót w pasie drogowym
• uszkodzonych latarni oświetlenia ulicznego
• czystości w mieście i gminie
• przepełnień pojemników na odpady
• przepełnionych ulicznych koszy na śmieci
• zniszczeń i nieporządku wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
• zaśmiecenia terenów
• dzikich wysypisk śmieci
• bezdomności zwierząt
• zwierząt rannych w wypadkach i kolizjach
• padłych zwierząt
• inne związane z bieżącą obsługą mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej (w przypadku wątpliwości weryfikację zasadności zgłoszenia podejmuje koordynator służb technicznych).

Proszę dzwonić we wszelkich wyżej wymienionych sprawach pod numer telefonu:

TEL. (44) 725 – 67 – 68

Każdy mieszkaniec ma prawo dzwonić i zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości, awarie i oczekiwania.